COURSE MATERIAL
Professional Course
Seminar
Article
   
>
ABOUT ME
จบ​การศึกษา​ในระดับชั้นปริญญา​เอกด้วยวัย​เพียง
25 ปี และกลายมา​เป็น​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ​ในวัย​
เพียง 28 ปี พร้อมบทบาท​การ​เป็น​ผู้บริหารโครงการ​
อสังหาริมทรัพย์ บริษัท เสนาดี​เวลลอป​เม้นท์ จำกัด (มหาชน)